HOUBAŘSKÉ ALBUM

 

 

New mushroom album just out

Necrocock is back with the new, slow, muscarin album.. The basket full of slow, ethereal, music from  the forest, full of poisonous mushrooms.

Necrocock

Sambar

Houbová Marie

Pittering

Vše k objednání v NecroShopu

NECROMENU

 

O     R     D     E     R         V     I     A        E     -     M     A     I     L

   kavalier@necrocockworld.com

 

14 mycologic stories

+ BONUS

Vánoce v Hlavově  ústavu

digipack +  booklet s původními dřevoryty divnohub od Františka Štorma.
digipack + original woodcuts of strange mushrooms from František Štorm inside the booklet.
 
 
 


 

 
 

 250 KČ + pošt. 

10 EUR  / 11 USD

 platba na č.účtu, 
nebo PayPal

 

 

 
...........................................................................................................................................................................................................................

 

     

...........................................................................................................................................................................................................................

 

 

+ Slinotok  T-Shirts in  all the sizes, men and ladies cuts, black or brown

     
 
 

T-Shirt

250 KČ + pošt.

(10 EUR /11 USD)

 

special mycologic package

CD + T-Shirt

460 kč + pošt.

(18 EUR /19 USD)

 

O     R     D     E     R         V     I     A         E     -     M     A     I    L

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

Necrocock and his Funeral Trio

     
     
...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Pokračujememe v tradici a vydáváme opět raritní edici pouhých 9 známek k oslavě nového mykologického alba

 pro nejzanícenější necromykofilatelisty.

 
Vše k objednání v NecroShopu

   
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
 

 

 
.................................................................................................................................................................................................................................................

HOUBAŘSKÉ ALBUM                      MUSHROOM ALBUMToto album je věnováno                                 This album is dedicated
nestorovi české mykologie                              to the Czech mykology doyen
Ing. Miroslavu Smotlachovi,                             Ing. Miroslav Smotlacha,
mému velkému učiteli                                              my great teacher 

Smotlacha                                                    Smotlacha
Typů otrav je celá řada, podle toho                                There are plenty types of poisonings,
o jakou houbu jedovatou jde.                                                  accordingly to the kind of a poisonous mushroom.
Čili právě tydlety nejnebezpečnější                                So these most dangerous phalloid toadstools
muchomůrky faloidní, ty jsou                                         are dangerous in particular because
nebezpečný zejména proto, že se                                  the poisoning appears
ta otrava projeví až za dvanáct hodin.                            only in twelve hours.

 

 

Pavučinec plyšový                                      Fools webcap (Cortinarius orellanus)
Mám rád, když holky se svlíkaj' / koukám na ně             I like when the girls take clothes off / I watch them
ze křoví. / Dóle u rybníka / kdo to viděl,                         from the bushes / Down there
near a pond / who saw it,
kdo to ví... / Jsem zákeřný a jedovatý / jako                  who knows it... /
I'm insidious and poisonous / like
Pavučinec plyšový. / Jsem smrtelně otravný /                 a fools webcap. / I am deadly poisonous /
alkaloid pyridinový. / Stanovím pak toxin v séru /            pyridine alkaloid. / I will determine the toxin in a serum
naplním tě infuzí. / U rybníka nahou / zachráním tě                    afterwards / I will fill you with an infusion. / I will save you
hemoperfuzí.                                                                with a hemoperfusion near a pond, you naked.

 

Phallus impudicus                                                Phallus impudicus
Phallus... Phallus... Phallus... Phallus. /                           Phallus... Phallus... Phallus... Phallus. /
Phallus impudicus, Phallus impudicus. / Tady se              Phallus impudicus, Phallus impudicus. / It can happen
všechno může stát / u hraničních čar. / Jako smrž               everything / here at the boundary lines. / It smells like
zapáchá, / má falusoidní tvar. / I sám Karel Kavina /             a morel (Morchella), / it has a phalloid shape. / Even
k jídlu si ho dal. / Pak ho našli v rozkladu /                                 Karel Kavina himself had it for a meal. / Then he was found
u Žlutických skal.                                                                 decomposing near the Žlutice-rocks.

 

Houbový Tomáš                                                    Mushroom Tom
Já vím, že tě to svádí.. / píchání do lidských tkání. /           I know it seduces you.. / stabbing the human tissue. /
Já vím, že tě to svádí / polykání a sání. / Já vím, že            I know it seduces you / swallowing and sucking. / I know
tě to láká.. / žluč s krví v dece nasáklá. / Já vím, že            it tempts you.. / blanket soaked with a bile and blood. / I
tě to dráždí. / Zrození pro lesní vráždy. / Procházím             know it provokes you. / Born for forest murders. / I'm walking
jedovou stezkou. / Nacházím zraněné káně. / Kousek                    through a toxic path. / I've found a wounded buzzard. /
dál shořelý srub. / Cítím pach spálené tkáně. /                        Burnt log-cabin a bit further. / I smell the smell of a burnt
Bolest, v páteři tlak. / V ústech krev, houbový                           tissue. / Pain, pressure in the spine. / Blood in a mouth,
Tomáš. / Zlobivý kluk, bral věci z chat. / V mlze                          mushroom Tom. / Naughty boy, he used to rob the cottages./
mi mizí, v mlze mi mizí.                                                          I'm losing him in the mist, I'm losing him in the mist.

 

Do lesíčka                                                               To the grove
(na motivy české myslivecké lidové)                      (based on the Czech hunting folk song)
a když měsíc opět vyšel z hustých černých mraků. /             and when the moon came through the thick black clouds again. /
a když měsíc opět vyšel z hustých černých mraků. /       
       and when the moon came through the thick black clouds again. /
Myslivec vzal pušku svojí, vystřelil, leží vedle ní. /                     The gamekeeper took his rifle, fired, now he's lying beside it./
Tmavá noc na tom vinu má, že zemřeli oba.                                    The dark night is guilty, that they both died.

 

Nemocná                                                                 She ill
Se starou houbařkou / deštivou sobotou. /                           With an old she-picker of mushrooms / rainy Saturday. /
S ospalou Jiřinou / s nemocnou vaginou.                         With sleepy Jiřina / with an ill vagina.Klobouk                                                                   The cap
To není Špička jarní, ani Hřib nachový, / purpurový. /    
     This is not Fairy ring mushroom (Marasmius oreades), not even

To není Špička jarní, ani Hřib nachový, / purpurový. /                Ruche Boletus (Rubroboletus rhodoxanthus), / purple. / This is not
Blouzníš ve vlásečnicích. / Třeň je tlustě břichatý a 
             Fairy ring mushroom (Marasmius oreades), not even Ruche Boletus
válcovitý. / Klobouk chlupatě brvitý, nálevkovitý. /  
           Rubroboletus rhodoxanthus), / purple. / You're hallucinating in
Je to on, musíme uniknout... honem. / Smutné                           capillaries. / Stipe is bulbous and cylindrical. / Cap has matted fibers
setkání. / Ledvin selhání. / Slabé dýchání. /            
        and it is funnel-shaped. / It's him, we must escape... quick. / Sad
Do nemocnice volání.                                                       
     encounter. / Kidney failure. / Shallow breathing. / To hospital calling.

 

Otravy opojné                                                Heady intoxication
Otravy opojné, otravy krevní. / Otravy a poruchy                     Heady intoxication, blood intoxication. / Indeterminate
neurčité. / Otravy dráždivé, otravy nervní, / otravy                intoxication and disorders. / Stimulating intoxication, neurotic
bolestné, premortální.                                                            intoxication, / painful, premortal intoxication.

 

Hadovka smrdutá                                                      Common stinkhorn (Phallus impudicus)
Jak se kroutí... s kloboučkem oslizlým. / Jsou na ní                        How it writhes... with a slimy cap. /The flies are on it.
mouchy. Lačně ji olizují. / Sliz zelený, mrtvolně                            They lick it hungrily. / Green slime, deathly stinking. /

páchnoucí. / Ve vrstvách blanitých, podlouhle                      In the membranous layers, oblongly ellipsoidal. /
elipsoidní. / Hadovka smrdutá. / Vyrůstá, pochva                    Common stinkhorn. /
It grows, egg-like volva. /
vajíčkovitá, / Jak se roztéká, celá výtrusorodá. /                         How it's melting, completely sporogenous. /
Jak se kroutí...                                                                  How it writhes...

 

 

Vrhavka                                                           The sickener (Russula emetica)
Russula emetica, Russula emetica. / Vysočinou..                  Russula emetica, Russula emetica. / Through Highlands..
mlází prozkoumávám. / Sama s Kavinou.. houští                 I'm looking into a coppice. / Alone with Kavina.. I'm cutting
prosekávám. / S Holubinkou savé brouky střádám. /           through a thicket. / I'm gathering the sucking beetles with
Tmou sousty dávení vyvolávám.                                        Russula. / I'm
inducing vomiting by morsels through darkness.
 

 

Slinotok                                                                          Salivation
Mohutný slinotok v mlází nad Sázavou. / Přijíždí                  Massive salivation in a coppice on the Sázava. / Necrocock
sám Necrocock s forenzní výbavou. / Okouzlí svou                     himself is arriving with a forensic equipment. / He charms
noblesou, vyšetří úmrtí. / Vzruší ho slinotok na scestí                with his gentility, investigate death. Salivation thrills him on
nad hrází. / Zná všechny houby z lesů a mlází. /                      a crossroad
above the dam. / He knows all the mushrooms
Tradiční spermotok jeho konání doprovází. / Zmámen              in the woods and coppice. / His activity is
accompanied with
slastnou únavou. Detektiv umí. / Zchvácen tou                         an unexceptional sperm-flow. / Dazed by a blissful tiredness.
nehodou, potí se v křoví. / Řešil starou metodou               Detective knows. / Worn-out by that accident, he's sweating
po Kalašovi. / Otráven jedovou příhodou padá                     in the bushes. / He used Kalaš's old method. / Poisoned by
do bezvědomí.                                                                  a toxic incident he falls unconscious.

 

Noční houbaření                                                       Night mushrooming
Houbařím v nočním lese. / Nasávám mámivou vůni. /               I'm picking mushrooms in the night forest. / I'm smelling
Hypnotizován slastí i děsem. / Jelen se topí v tůni. /            an alluring scent. / Hypnotized by a delight and dread. /
Amanita muscaria. Amanita muscaria. / Houbařím             Deer is drowning in a pool. / Amanita muscaria. Amanita
v nočním lese. / Procházím jedovou stezkou. /                         muscaria. / I'm picking mushrooms in the night forest. / I'm
Prokousávám se dužninou smrdutou. / Pospíchám                    walking through a toxic path. Biting through a fetid pulp. /
za svou nevěstou.                                                             I'm rushing towards my bride.

 

V houbových vodách                                    In the mushroom waters
Něco divnýho právě začíná, / sejdeme se vzadu                  Something weird's now beginning, / we'll meet behind the
u chlíva. / Reminiscence nám oči otvírá / Přivítá nás          cattle shed. / Reminiscence opens our eyes / Naked Regína
nahá Regína. / Spát, budu spát / v psilocybinových                welcomes us. / Sleep, I will sleep / in the psilocybin faints. /
mdlobách. / Spát, zkolébán soumrakem, / opojným                     Sleep, lulled by a nightfall, / by a heady poison. / Suck, I will
jedem. / Sát, budu sát / v houbových vodách. / Sát,                           suck / in the mushroom waters. / Suck, filled with a leachate /
naplněn výluhem / trýzněný vedrem. / Spát, budu                                  ormented with a heat. / Sleep, I will sleep / in muscarine
spát / v muskarinových dobách. / Poháněn                                            times. / Driven by muskazon. / Glorified by a mushroom
muskazonem. / Veleben houbovým nebem.                                                                                         heaven.

 

translated by Nazaru Bokaz

 

 
.............................................................................................................................................................................................................................................

GummiStudio Y-Prague

October 2016

the wholesale /distribution conditions ask via e-mail : kavalier@necrocockworld.com