Houbařské album

Necrocock – Houbařské album (2016)

1. Smotlacha
2. Pavučinec plyšový
3. Phallus impudicus
4. Houbový Tomáš
5. Do lesíčka
6. Nemocná
7. Klobouk
8. Otravy opojné
9. Hadovka smrdutá
10. Vrhavka
11. Boletus satanas
12. Slinotok
13. Noční houbaření
14. V houbových vodách
15. Vánoce v Hlavově ústavu

New mushroom album just out
Necrocock is back with the new, slow, muscarin album.. The basket full of slow, ethereal, music from  the forest, full of poisonous mushrooms.
Necrocock
Sambar
Houbová Marie
Pittering
Vše k objednání v NecroShopu

O     R     D     E     R         V     I     A        E     –     M     A     I     L
kavalier@necrocockworld.com

14 mycologic stories
+ BONUS
Vánoce v Hlavově  ústavu
digipack +  booklet s původními dřevoryty divnohub od Františka Štorma.
digipack + original woodcuts of strange mushrooms from František Štorm inside the booklet.

250 KČ + pošt.
10 EUR  / 11 USD
platba na č.účtu,
nebo PayPal

 

 


+ Slinotok  T-Shirts in  all the sizes, men and ladies cuts, black or brown
T-Shirt
250 KČ + pošt.
(10 EUR /11 USD)
special mycologic package
CD + T-Shirt
460 kč + pošt.
(18 EUR /19 USD)

O     R     D     E     R         V     I     A         E     –     M     A     I    L

Necrocock and his Funeral Trio

Pokračujememe v tradici a vydáváme opět raritní edici pouhých 9 známek k oslavě nového mykologického alba pro nejzanícenější necromykofilatelisty.

Vše k objednání v NecroShopu


HOUBAŘSKÉ ALBUM

Toto album je věnováno
nestorovi české mykologie
Ing. Miroslavu Smotlachovi,
mému velkému učiteli

Smotlacha
Typů otrav je celá řada, podle toho
o jakou houbu jedovatou jde.
Čili právě tydlety nejnebezpečnější
muchomůrky faloidní, ty jsou
nebezpečný zejména proto, že se
ta otrava projeví až za dvanáct hodin.

Pavučinec plyšový
Mám rád, když holky se svlíkaj‘ / koukám na ně
ze křoví. / Dóle u rybníka / kdo to viděl,
kdo to ví… / Jsem zákeřný a jedovatý / jako
Pavučinec plyšový. / Jsem smrtelně otravný /
alkaloid pyridinový. / Stanovím pak toxin v séru /
naplním tě infuzí. / U rybníka nahou / zachráním tě
hemoperfuzí.

Phallus impudicus
Phallus… Phallus… Phallus… Phallus. /
Phallus impudicus, Phallus impudicus. / Tady se
všechno může stát / u hraničních čar. / Jako smrž
zapáchá, / má falusoidní tvar. / I sám Karel Kavina /
k jídlu si ho dal. / Pak ho našli v rozkladu /
u Žlutických skal.

Houbový Tomáš
Já vím, že tě to svádí.. / píchání do lidských tkání. /
Já vím, že tě to svádí / polykání a sání. / Já vím, že
tě to láká.. / žluč s krví v dece nasáklá. / Já vím, že
tě to dráždí. / Zrození pro lesní vráždy. / Procházím
jedovou stezkou. / Nacházím zraněné káně. / Kousek
dál shořelý srub. / Cítím pach spálené tkáně. /
Bolest, v páteři tlak. / V ústech krev, houbový
Tomáš. / Zlobivý kluk, bral věci z chat. / V mlze
mi mizí, v mlze mi mizí.

Do lesíčka
(na motivy české myslivecké lidové)
a když měsíc opět vyšel z hustých černých mraků. /
a když měsíc opět vyšel z hustých černých mraků. /
Myslivec vzal pušku svojí, vystřelil, leží vedle ní. /
Tmavá noc na tom vinu má, že zemřeli oba.

Nemocná
Se starou houbařkou / deštivou sobotou. /
S ospalou Jiřinou / s nemocnou vaginou.

Klobouk
To není Špička jarní, ani Hřib nachový, / purpurový. /
To není Špička jarní, ani Hřib nachový, / purpurový. /
Blouzníš ve vlásečnicích. / Třeň je tlustě břichatý a
válcovitý. / Klobouk chlupatě brvitý, nálevkovitý. /
Je to on, musíme uniknout… honem. / Smutné
setkání. / Ledvin selhání. / Slabé dýchání. /
Do nemocnice volání.

Otravy opojné
Otravy opojné, otravy krevní. / Otravy a poruchy
neurčité. / Otravy dráždivé, otravy nervní, / otravy
bolestné, premortální.

Hadovka smrdutá
Jak se kroutí… s kloboučkem oslizlým. / Jsou na ní
mouchy. Lačně ji olizují. / Sliz zelený, mrtvolně
páchnoucí. / Ve vrstvách blanitých, podlouhle
elipsoidní. / Hadovka smrdutá. / Vyrůstá, pochva
vajíčkovitá, / Jak se roztéká, celá výtrusorodá. /
Jak se kroutí…

Vrhavka
Russula emetica, Russula emetica. / Vysočinou..
mlází prozkoumávám. / Sama s Kavinou.. houští
prosekávám. / S Holubinkou savé brouky střádám. /
Tmou sousty dávení vyvolávám.

Slinotok
Mohutný slinotok v mlází nad Sázavou. / Přijíždí
sám Necrocock s forenzní výbavou. / Okouzlí svou
noblesou, vyšetří úmrtí. / Vzruší ho slinotok na scestí
nad hrází. / Zná všechny houby z lesů a mlází. /
Tradiční spermotok jeho konání doprovází. / Zmámen
slastnou únavou. Detektiv umí. / Zchvácen tou
nehodou, potí se v křoví. / Řešil starou metodou
po Kalašovi. / Otráven jedovou příhodou padá
do bezvědomí.

Noční houbaření
Houbařím v nočním lese. / Nasávám mámivou vůni. /
Hypnotizován slastí i děsem. / Jelen se topí v tůni. /
Amanita muscaria. Amanita muscaria. / Houbařím
v nočním lese. / Procházím jedovou stezkou. /
Prokousávám se dužninou smrdutou. / Pospíchám
za svou nevěstou.

V houbových vodách
Něco divnýho právě začíná, / sejdeme se vzadu
u chlíva. / Reminiscence nám oči otvírá / Přivítá nás
nahá Regína. / Spát, budu spát / v psilocybinových
mdlobách. / Spát, zkolébán soumrakem, / opojným
jedem. / Sát, budu sát / v houbových vodách. / Sát,
naplněn výluhem / trýzněný vedrem. / Spát, budu
spát / v muskarinových dobách. / Poháněn
muskazonem. / Veleben houbovým nebem.

 

MUSHROOM ALBUM

This album is dedicated
to the Czech mykology doyen
Ing. Miroslav Smotlacha,
my great teacher

Smotlacha
There are plenty types of poisonings,
accordingly to the kind of a poisonous mushroom.
So these most dangerous phalloid toadstools
are dangerous in particular because
the poisoning appears
only in twelve hours.

Fools webcap (Cortinarius orellanus)
I like when the girls take clothes off / I watch them
from the bushes / Down there near a pond / who saw it,
who knows it… / I’m insidious and poisonous / like
a fools webcap. / I am deadly poisonous /
pyridine alkaloid. / I will determine the toxin in a serum
afterwards / I will fill you with an infusion. / I will save you
with a hemoperfusion near a pond, you naked.

Phallus impudicus
Phallus… Phallus… Phallus… Phallus. /
Phallus impudicus, Phallus impudicus. / It can happen
everything / here at the boundary lines. / It smells like
a morel (Morchella), / it has a phalloid shape. / Even
Karel Kavina himself had it for a meal. / Then he was found
decomposing near the Žlutice-rocks.

Mushroom Tom
I know it seduces you.. / stabbing the human tissue. /
I know it seduces you / swallowing and sucking. / I know
it tempts you.. / blanket soaked with a bile and blood. / I
know it provokes you. / Born for forest murders. / I’m walking
through a toxic path. / I’ve found a wounded buzzard. /
Burnt log-cabin a bit further. / I smell the smell of a burnt
tissue. / Pain, pressure in the spine. / Blood in a mouth,
mushroom Tom. / Naughty boy, he used to rob the cottages./
I’m losing him in the mist, I’m losing him in the mist.

To the grove
(based on the Czech hunting folk song)
and when the moon came through the thick black clouds again. /
and when the moon came through the thick black clouds again. /
The gamekeeper took his rifle, fired, now he’s lying beside it./
The dark night is guilty, that they both died.

She ill
With an old she-picker of mushrooms / rainy Saturday. /
With sleepy Jiřina / with an ill vagina.

The cap
This is not Fairy ring mushroom (Marasmius oreades), not even
Ruche Boletus (Rubroboletus rhodoxanthus), / purple. / This is not
Fairy ring mushroom (Marasmius oreades), not even Ruche Boletus
(Rubroboletus rhodoxanthus), / purple. / You’re hallucinating in
capillaries. / Stipe is bulbous and cylindrical. / Cap has matted fibers
and it is funnel-shaped. / It’s him, we must escape… quick. / Sad
encounter. / Kidney failure. / Shallow breathing. / To hospital calling.

Heady intoxication
Heady intoxication, blood intoxication. / Indeterminate
intoxication and disorders. / Stimulating intoxication, neurotic
intoxication, / painful, premortal intoxication.

Common stinkhorn (Phallus impudicus)
How it writhes… with a slimy cap. /The flies are on it.
They lick it hungrily. / Green slime, deathly stinking. /
In the membranous layers, oblongly ellipsoidal. /
Common stinkhorn. / It grows, egg-like volva. /
How it’s melting, completely sporogenous. /
How it writhes…

The sickener (Russula emetica)
Russula emetica, Russula emetica. / Through Highlands..
I’m looking into a coppice. / Alone with Kavina.. I’m cutting
through a thicket. / I’m gathering the sucking beetles with
Russula. / I’m inducing vomiting by morsels through darkness.

Salivation
Massive salivation in a coppice on the Sázava. / Necrocock
himself is arriving with a forensic equipment. / He charms
with his gentility, investigate death. Salivation thrills him on
a crossroad above the dam. / He knows all the mushrooms
in the woods and coppice. / His activity is accompanied with
an unexceptional sperm-flow. / Dazed by a blissful tiredness.
Detective knows. / Worn-out by that accident, he’s sweating
in the bushes. / He used Kalaš’s old method. / Poisoned by
a toxic incident he falls unconscious.

Night mushrooming
I’m picking mushrooms in the night forest. / I’m smelling
an alluring scent. / Hypnotized by a delight and dread. /
Deer is drowning in a pool. / Amanita muscaria. Amanita
muscaria. / I’m picking mushrooms in the night forest. / I’m
walking through a toxic path. Biting through a fetid pulp. /
I’m rushing towards my bride.

In the mushroom waters
Something weird’s now beginning, / we’ll meet behind the
cattle shed. / Reminiscence opens our eyes / Naked Regína
welcomes us. / Sleep, I will sleep / in the psilocybin faints. /
Sleep, lulled by a nightfall, / by a heady poison. / Suck, I will
suck / in the mushroom waters. / Suck, filled with a leachate /
tormented with a heat. / Sleep, I will sleep / in muscarine
times. / Driven by muskazon. / Glorified by a mushroom
heaven.

translated by Nazaru Bokaz

GummiStudio Y-Prague
October 2016
the wholesale /distribution conditions ask via e-mail : kavalier@necrocockworld.com